biuro@pzssan.pl

Aktualności

Polski Związek Sportów SaneczkowychSTRATEGIA ROZWOJU SPORTÓW SANECZKOWYCH W POLSCE W LATACH 2016–2022

Polski Związek Sportów Saneczkowych

 

STRATEGIA ROZWOJU
SPORTÓW SANECZKOWYCH
 W POLSCE W LATACH  
 2016–2022

    SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie
 • Cele projektu
 • Założenia do budowy strategii
 • Diagnoza sytuacji w głównych obszarach strategii – analiza SWOT
 • Priorytety strategii rozwoju sportów saneczkowych w Polsce.
 • Budowa piramidy szkoleniowej.
  • Sporty saneczkowe dzieci i młodzieży. „Hej na sanki”
  • Sporty saneczkowe młodzieży.
  • Szkolenie wojewódzkie.
  • Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
  • Akademickie Centra Szkolenia Sportowego.
 • Wzrost poziomu wyników sportowych.
  • Kadry narodowe.
  • Kluby sportowe.
  • Kształcenie i doskonalenie kadr szkoleniowych. 
 • Rozwój infrastruktury.
  • Infrastruktura.
  • Współpraca z mediami.
  • Współpraca z samorządami.
 • Finansowanie sportów saneczkowych w Polsce.
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki.
  • Samorządy lokalne.
  • Sponsorzy.
  • Programy unijne.

           4.5.      Współpraca międzynarodowa.

 •  Opis systemu realizacji i monitorowania strategii.
 • Harmonogram realizacji zadań etapowych strategii rozwoju sportów saneczkowych w Polsce.
 • Wprowadzenie

Polski Związek Sportów Saneczkowych podlega pod Międzynarodową Federację Sportów Saneczkowych FIL
Związek w swoich strukturach zrzesza:

 • Saneczkarstwo na torach lodowych – sport olimpijski
 • Saneczkarstwo na torach naturalnych – sport nieolimpijski

            W ostatnich latach nasze Stowarzyszenie przeszło wiele ciężkich prób i doświadczeń polegających na zmianach strukturalnych oraz organizacyjnych. Do 2014 roku byliśmy związkiem  obejmującym oprócz saneczkarstwa także bobsleje i skeleton.

Obecnie Polski Związek Sportów Saneczkowych zrzesza  20 klubów. W Karpaczu funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego w sportach saneczkowych.

Największym problemem sportów Saneczkowych w Polsce jest brak sztucznie mrożonego toru saneczkowo-bobslejowego.

Dynamika rozwoju polskich sportów saneczkowych przy odpowiednich inwestycjach może pozwolić na znaczny rozwój, rozszerzenie zasięgu, zagwarantowanie i zaproponowane sposobu na życie dla wielu setek młodych ludzi w kraju, a w perspektywie na osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego, którego osiągnięcie jest realne co nam udowodniła w roku 2010 na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver Ewelina Staszulonek. Niestety ta zawodniczka pomimo ogromnego zaangażowania Zarządu, Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także Klubu Wsparcia w roku 2011 zrezygnowała z uprawiania saneczkarstwa. Było to ogromnym doświadczeniem dla całego środowiska, ale przede wszystkim dla szkoleniowców oraz działaczy. W obliczu przygotowań do kolejnych Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 musieliśmy bardzo szybko stanąć na nogi i wytyczyć sobie nowe cele w dążeniu do uzyskania kwalifikacji olimpijskich. W roku 2012 Związek po raz pierwszy sięgnął po dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu TALENT. Dzięki temu w większej mierze mogliśmy przyjrzeć się naszej młodzieży i „wypróbować” ich umiejętności na torach lodowych w tak ważnych światowych ośrodkach jak: Koenigssee, Altenberg i Winterberg w Niemczech, Igls w Austrii, a także Vancuover w Kanadzi i Soczi  w Rosji. Dzięki dodatkowym środkom z programu Talent młoda dwójka po cyklu treningów i zawodów zajęła 5 miejsce w rozgrywanych w Whistler Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Już na początku 2013 roku przekonaliśmy się, że nowe spojrzenie na umiejętności juniorów przynoszą wymierne efekty. Na Mistrzostwach świata seniorów w kanadyjskim Vancouver saneczkarze na torach lodowych zdobyli drużynowo 8 punktowane miejsce. Drużyna powtórzyła ten wynik na OI Soczi 2014.

Struktura i treść opracowania zakłada, że Strategia Rozwoju Sportów Saneczkowych w Polsce do 2022 roku będzie dokumentem kierunkowym wskazującym podstawowe działania Polskiego Związku, dążącym do osiągnięcia wysokich wyników sportowych, w tym awans do Igrzysk Olimpijskich i walka o punktowane miejsca. Realizacja zadań i ich stopniowe wdrażanie winno skutkować następującymi działaniami i zmianami:
- stabilizacją i wzmocnieniem merytorycznym funkcjonujących systemów szkolenia         i współzawodnictwa,
- określeniem kierunków i uwarunkowań rozwoju metodyczno-organizacyjnego na poziomie kwalifikowanym,
- wskazaniem kierunków programowych dla dzieci i młodzieży,
- uporządkowaniem i poprawieniem spójności zarządzania strukturami.
Postęp w realizacji Strategii będzie co roku podlegał okresowej ocenie i analizie. Jej szczegółowe wyniki powinny być podstawą do zmian i aktualizacji.

 

 • Cele projektu

Celem projektu jest próba wypracowania odpowiedzi na pytania:
• Jakie powinny być priorytety w ramach rozwoju sportów saneczkowych w Polsce?                                                                          
• Co Polski Związek zamierza osiągnąć w priorytetowych obszarach – jakie są cele?
• Jakie działania, projekty, programy muszą być podjęte, aby zrealizować założone cele?
• Jakie budżety będą potrzebne, aby zrealizować niezbędne działania?
• Jak skutecznie zarządzać strategią i monitorować jej realizację?

Wypracowana strategia jest strategią kierunkową, z której powinny wynikać kolejne działania
(programy, projekty, zadania) do podjęcia w planowanym okresie.

Przy opracowywaniu strategii posłużono się metodologią Strategicznej Karty Wyników.

W układzie Strategicznej Karty Wyników prezentowane są zarówno powiązane przyczynowo- skutkowe cele strategiczne jak również niezbędne do podjęcia działania, aby określone cele osiągnąć. Materiał w sposób syntetyczny ujmuje najważniejsze elementy strategii.

 

 • Założenia do budowy strategii

 • Obecne rozwiązania w zakresie rozwoju sportów saneczkowych w Polsce są niewystarczające do osiągnięcia oczekiwanych wyników i wymagają zmiany.
 • Należy przejść do zarządzania poprzez określenie misji PZSSan w dziedzinie sportów saneczkowych, cele strategiczne oraz koncentrację środków finansowych na wybranych obszarach kierując się zasadą największych korzyści z zainwestowanych nakładów.
 • W sytuacji ograniczonych środków budżetowych należy określić kierunki inwestycji priorytetowych w formie wsparcia dla określonych zadań.
 • Strategia powinna być procesem, co oznacza, że wypracowany początkowo materiał powinien podlegać systematycznym przeglądom (minimum 1 raz roku) i ocenom,                 a następnie w zależności od wyciągniętych wniosków powinno się dokonać mniejszych lub większych modyfikacji w kluczowych składnikach strategii.

 

            Wyznaczone cele: konkretne, mierzalne, akceptowalne (ale jednocześnie ambitne), realne, określone w czasie. W zależności od wyciągniętych wniosków powinno się dokonać mniejszych lub większych modyfikacji w kluczowych składnikach strategii.
W działalności Polskiego Związku głównym celem jest osiąganie wyników sportowych poprzez udział w różnych formach międzynarodowej rywalizacji (priorytet drugi), ale dla osiągnięcia tego celu musi działać sprawna piramida szkoleniowa (priorytet pierwszy). Polski Związek Sportów Saneczkowych znajduje się w sytuacji nieprzerwanych niedoborów budżetowych  i w najbliższej przyszłości nie będzie posiadał wystarczających środków na finansowanie wszelkich płaszczyzn działalności na oczekiwanym przez środowisko poziomie. Dlatego logiczne jest wyodrębnienie obszarów priorytetowych. Dzięki koncentracji nakładów zwiększa się prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Stąd założeniem do budowania strategii jest konieczność wydzielenia relatywnie niewielkiej liczby priorytetów, które będą strategiczne – w najbliższym sześcioletnim etapie strategii, a które dadzą możliwość rozwoju saneczkarstwa  na kolejne lata strategii do roku 2022 włącznie.   

 

 •  Diagnoza sytuacji w głównych obszarach strategii – analiza SWOT

W ramach projektu strategii dokonano przeglądu kluczowych obszarów funkcjonowania sportów saneczkowych w naszym kraju. Końcowym wynikiem przeprowadzonych działań jest analiza SWOT , w której zawarto najważniejsze słabe oraz mocne strony naszych dyscyplin sportowych w takich obszarach jak: dzieci i młodzieży, placówki oświatowe, sport wyczynowy (kwalifikowany), współpraca z mediami, współpraca z samorządami. Ponadto w zestawianiu wskazano na najważniejsze szanse oraz zagrożenia wynikające z otoczenia w/w priorytetów, które mogą sprzyjać lub być przeszkodą we wprowadzaniu zmian.

 


S (Nasze mocne strony)


W (Nasze słabe strony)


Sporty saneczkowe dzieci i młodzieży

Wzrost liczby zawodników biorących udział w eliminacjach i Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Niewystarczająca liczba ośrodków w Polsce umożliwiających poznanie dyscyplin.

Ogromne zaangażowanie istniejących klubów w naukę saneczkarstwa dzieci i młodzieży na swoim terenie.

Brak toru lodowego w Polsce.
Brak torów „krótkich” i plastikowych.
Braki sprzętowe.

Saneczkarstwo na torach naturalnych jako baza dla saneczkarstwa na torach lodowych i skeletonu.

Mała ilość torów naturalnych.


Sporty saneczkowe w placówkach oświatowych

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu.                                       Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Brak trenażerów specjalnych na wyposażeniu bazy treningowej.


Sport wyczynowy (kwalifikowany)

Dobre wyniki sportowe uzyskiwane na arenie międzynarodowej:
8 miejsce drużynowo na M Św w Vancouver 2013  i Konigssee 2016, oraz IO Soczi 2014
5 m dwójki w M.M.Św. Vancouver
1 m dwójki w M.M.Św. Konigssee

Niewystarczająca organizacja klubów, często ich trudna sytuacja finansowa. 

 

 


Kontakty z mediami

Współpraca z PAP i lokalnymi redakcjami prasowymi.

Ograniczony zakres transmisji w telewizji publicznej występów reprezentantów Polski na Pucharach Europy i świata.

Promowanie dyscypliny na portalach społecznościowych

Mało atrakcyjna strona internetowa PZSSan


Współpraca z samorządami

.Zainteresowanie niektórych samorządów rozwojem sportów saneczkowych jak również budową sztucznie mrożonego toru saneczkowo-bobslejowego.

 Brak długoterminowych umów
z samorządami na wspieranie sportów saneczkowych w środowiskach lokalnych.

.

Brak szerokiego wsparcia w wielu  województwach.


O (szanse)


T (zagrożenia)

Saneczkarstwo na torach lodowych  jest sportem olimpijskim.
Światowa Federacja Saneczkowa (FIL) wystąpiła do MKOL z wnioskiem o wprowadzenie do programu IO saneczek na torach naturalnych

Brak wystarczających środków finansowych.

 

Zdominowanie środowisk przez inne sporty, w tym zimowe (narciarstwo, hokej).

 

Priorytety Strategii rozwoju sportów saneczkowych w Polsce

 • Priorytet pierwszy – Budowa piramidy szkoleniowej

 

            Intensywny wysiłek Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, Okręgowych/Wojewódzkich Związków Sportów Saneczkowych oraz środowisk lokalnych w kierunku rozwoju dyscyplin na terenach górskich: zawody międzyszkolne, mistrzostwa danych miast. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego popularyzujących sporty saneczkowe dla dzieci. Zaangażowanie samorządów, dyrekcji szkół, nauczycieli wychowania fizycznego. Główny okres wprowadzenia to lata 2016-2017, w latach kolejnych systematyczne zwiększanie zasięgu, doprowadzenie do popularności tych sportów dla dzieci spoza terenów gór. Następnie kontynuacja szkolenia w gimnazjach, w kierunku przygotowania przyszłych zawodników. Zwiększenie liczby zawodników.

  • Sporty saneczkowe dzieci i młodzieży

Wiek: 9-14 lat

I. Edycja zimowa
II. Edycja letnia

Założenia:

 • Organizacyjne: cykl kursokonferencji i warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego, wydanie publikacji o podstawach szkolenia, przygotowanie torów zimowych i torów „letnich”, opracowanie regulaminów współzawodnictwa i kalendarza zawodów

- termin: czerwiec – październik 2016

 • Sport – organizacja cyklu zawodów dla dzieci i młodzieży

- termin: grudzień 2016 – marzec 2017 - edycja zimowa
- termin: maj – wrzesień 2017 – edycja letnia

 • Projekt „nagrody programu”

- Nagrody rzeczowe dla najlepszych w klasyfikacji generalnej cyklu zawodów.

 • Sprzęt dla młodych zawodników – wsparcie klubów i sportowców
 • Patronat honorowy – Polski Komitet Olimpijski – idee olimpijskie
 • Media w programie

- Grupa medialna promująca program
- konferencja prasowa
- media społecznościowe
6.  Pakiet sponsorski 

Obiekty i organizacja

Zawody w edycji zimowej rozgrywane będą na torach już istniejących np. Gołdap, Krynica Zdrój, Karpacz oraz innych prostych torach przygotowanych pod potrzeby programu a w edycji letniej na sankorolkach pod potrzeby programu w tym wieżach startowych umieszczonych na drogach asfaltowych.

Nagrody programu

Nagrody rzeczowe dla saneczkarzy, którzy uplasują się na pierwszych trzech miejscach w klasyfikacji generalnej zawodów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.

Nagrody dla nauczycieli i trenerów najlepszych klubów i szkół w klasyfikacji generalnej.

Profesjonalny sprzęt dla młodych sportowców

Wsparcie młodych sportowców i klubów szkolących dzieci i młodzież to jedno z głównych założeń programu. W pierwszym sezonie programu  zakładamy ufundowanie:
- sankorolek
- ubiorów
- odzieży

Sprzęt zostanie przekazany najlepszym szkołom i klubom w klasyfikacji generalnej.
Współpraca programu  z Polskim Komitetem Olimpijskim.

Zakładamy podjęcie szerokiej współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, który ma w założeniu przyjąć rolę patrona honorowego. Będziemy zabiegać o ufundowanie dla najlepszej szkoły wyłonionej z klasyfikacji generalnej zawodów specjalnej nagrody.  Nagroda wręczana będzie podczas konferencji prasowej podsumowującej program.
Media w Programie  

Program zostanie wsparty przez media. Grupa medialna budująca wizerunek programu zostanie oparta o media ogólnopolskie, wariantowo powiększona o największe media regionalne. W segmencie telewizyjnym planowane jest nawiązanie współpracy z Telewizją Publiczną i jej kanałem tematycznym TVP Sport. W segmencie prasowym planujemy rozszerzenie współpracy z Przeglądem Sportowym i prasą regionalną. Zamierzamy zaprosić do współpracy jedną z dwóch największych stacji radiowych w Polsce, a także rozgłośnie regionalne. Chcemy być obecni w mediach społecznościowych.

Program
ma na celu propagowanie dyscypliny na wszystkich szczeblach szkolenia i we wszystkich środowiskach. Zdecydowanie najważniejszą grupą powinny być dzieci. Należy przygotować program zaczynający przygodę z saneczkarstwem w klasach 3-4 szkoły podstawowej. Celem tego etapu jest oswojeniem z sankami i sankorolkami. Stworzy to szansę
na zbudowanie podstawy do następnego etapu. Powinno dać uczestniczącym w zajęciach dużo radości a jednocześnie podnieść ich sprawność fizyczną oraz zachęcić do aktywności fizycznej, przekonać rodziców, że saneczkarstwo to sport dla ich dzieci. 

Adresat:
- dzieci szkół podstawowych, szczególnie ze szkół, w okolicach których znajdują się tory saneczkowe.

Odpowiedzialni:
- Okręgowe Związki Sportów Saneczkowych, we współpracy z klubami sportowymi, szkolnymi związkami sportowymi, gminnymi, powiatowymi, miejskimi oddziałami sportu.
- powołany wojewódzki koordynator projektu.

Sprawy organizacyjne:
- zabezpieczenie sanek (w edycji zimowej) i sankorolek (w edycji letniej)
-zagwarantowanie instruktora (przeszkolonego nauczyciela wychowania fizycznego)
na każde zawody,

Plan:
Rok 2016–2017 organizacja zawodów edycji zimowej w dwóch istniejących ośrodkach ( Krynica-Zdrój i Karpacz).
Rok 2017 organizacja zawodów edycji letniej przeprowadzana przez kluby saneczkowe.
Lata 2018–2022 dążenie do rozszerzenia projektu na inne regiony w kraju,

 

  • Sporty saneczkowe młodzieży

A. Młodzik

Wiek: 11-14 lat

 

Cele:
- wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo i ich adaptacja do sportów saneczkowych,
- nauczanie podstaw techniki jazdy,
- objęcie szkoleniem klubowym zawodników wyselekcjonowanych,
- objęcie wyselekcjonowanych uzdolnionych zawodników szkoleniem wojewódzkim  w kategorii młodzik,
- zabezpieczenie odpowiedniej ilości zawodników do stworzenia podstawy piramidy szkoleniowej dla seniorów (kadry olimpijskiej),

System zawodów:
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. System Sportu Młodzieżowego,

Adresat:
- młodzież w wieku 13-14 lat,
- kluby sportowe,
- uczniowskie kluby sportowe.

 

Odpowiedzialni:
- Okręgowe (Wojewódzkie) Związki Sportów Saneczkowych,
- kluby sportowe,
- Polski Związek Sportów Saneczkowych.

Sprawy organizacyjne:

 • zabezpieczenie sprzętowe,
 • pozyskanie środków finansowych na sprzęt sportowy oraz udział w systemie zawodów.

B. Junior młodszy

Wiek: 15-18 lat

 

Cele:
- rozwój sportowy zawodników,
- wprowadzenie wyselekcjonowanych zawodników na tory lodowe za granicą,
- objęcie szkoleniem klubowym zawodników wyselekcjonowanych we wcześniejszych etapach,
- objęcie wyselekcjonowanych uzdolnionych zawodników szkoleniem wojewódzkim  w kategorii junior,
- zabezpieczenie odpowiedniej ilości zawodników do stworzenia podstawy piramidy szkoleniowej dla seniorów (kadry olimpijskiej),
- powołanie kadry narodowej juniorów młodszych.

System zawodów:
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. System Sportu Młodzieżowego,

Adresat:
- młodzież w wieku 15-18 lat,
- kluby sportowe,
- uczniowskie kluby sportowe.

Odpowiedzialni:
- Okręgowe (Wojewódzkie) Związki Sportów Saneczkowych,
- kluby sportowe,
- Polski Związek Sportów Saneczkowych.

Sprawy organizacyjne:

 • zabezpieczenie sprzętowe,
 • pozyskanie środków finansowych na sprzęt sportowy oraz udział w systemie zawodów.

C. Junior

Wiek: 19-20 lat

Cele:
- rozwój sportowy zawodników,
- objęcie szkoleniem klubowym zawodników wyselekcjonowanych we wcześniejszych etapach,
- objęcie wyselekcjonowanych uzdolnionych zawodników szkoleniem wojewódzkim w kategorii junior,
- zabezpieczenie odpowiedniej ilości zawodników do stworzenia podstawy piramidy szkoleniowej dla seniorów (kadry olimpijskiej). Zbudowanie bezpośredniego zaplecza seniorów,
- powołanie kadry narodowej juniorów do lat 20. Start w Pucharach Europy i Świata Juniorów
- identyfikacja talentów sportowych.
- zakwalifikowanie zawodników do szkolenia olimpijskiego. 

System zawodów:
- Mistrzostwa Polski Juniorów. System Sportu Młodzieżowego.

Adresat:
- młodzież w wieku 19-20 lat,
- kluby sportowe.

Odpowiedzialni:
- Okręgowe (Wojewódzkie) Związki Sportów Saneczkowych,
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
- Akademia Wychowania Fizycznego,
- Kluby sportowe,
- Polski Związek Sportów Saneczkowych. 

Plan:
Sprawy organizacyjne
- udział wszystkich klubów w eliminacjach MPJ,
- udział zakwalifikowanych zawodników z klubów  w MPJ.

Lata 2016-2017
- udział jak największej ilości klubów w eliminacjach MPJ,
- udział zakwalifikowanych zawodników z klubów  w MPJ.

Lata 2018-2022 rozszerzanie zasięgu na teren pozostałych regionów kraju. 

D. Młodzieżowiec

Wiek: 21-23 lata

Cele:
- rozwój sportowy zawodników/zawodniczek,
- zabezpieczenie odpowiedniej ilości zawodników/zawodniczek do stworzenia podstawy piramidy szkoleniowej dla seniorów/seniorek (kadry olimpijskiej),
- powołanie Młodzieżowej Kadry Narodowej kobiet i mężczyzn,
- objęcie zidentyfikowanych i zdiagnozowanych najlepszych zawodników/zawodniczek systemem szkolenia olimpijskiego. 

System zawodów:
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Seniorów. System Sportu Młodzieżowego.

Adresat:
- młodzież w wieku 21-23 lata,
- kluby sportowe.

Odpowiedzialni:
- Okręgowe (Wojewódzkie) Związki Sportów Saneczkowych,
- Kluby sportowe,
- Akademia Wychowania Fizycznego,
- Polski Związek Sportów Saneczkowych.

Plan:
Rok 2017
- udział 6-8 klubów w MMP,
- udział 6-8 klubów w MPS,

Lata 2018-2020
- udział większej ilości klubów w MMP,
- udział większej ilości klubów w MPS,
Lata 2021-2022 rozszerzanie zasięgu na teren pozostałych regionów kraju. 

  • Szkolenie wojewódzkie

Od lat funkcjonuje w naszym sporcie system szkolenia juniorów w ramach kadr wojewódzkich.
Liczymy na poszerzenie grupy szkolonych zawodników oraz zwiększenie zasięgu programu na kolejne województwa.

1.4. Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo prowadzone jest w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Istnieje możliwość ponownego uruchomienia szkolenia saneczkarzy w SMS Szczyrk,
ale uzależniamy to od realizacji planowanej odbudowy toru betonowego lub plastikowego w Mikuszowicach. Stworzyłoby to wraz z bazą szkoleniową SMS Szczyrk ośrodek gwarantujący prawidłowe szkolenie zawodników.

1.5. Akademickie Centra Szkolenia Sportowego
Od 2010 roku nawiązano współpracę z AZS AWF Katowice. Szkoleniem w AZS objęci są zawodnicy z dyscypliny: saneczkarstwo lodowe . Na bieżąco rozszerzana jest współpraca.
Korzystamy z całej infrastruktury sportowej uczelni oraz z jej pracowni diagnostycznych. Sięgamy po pomoc specjalistów zatrudnionych na uczelni w kwestiach szkoleniowych: fizjologia, biomechanika itp. W porozumieniu z uczelnią planujemy poszerzenie bazy sportowej o trenażery
specjalne. Realizacja tych planów przyniesie wymierne efekty finansowe gdyż zmniejszy koszty szkolenia specjalistycznego, które aktualnie musimy realizować za granicą. Pozwoli to również na szerszy dostęp zawodnikom młodszym do tych urządzeń.

  

2. Priorytet  - Wzrost poziomu wyników sportowych

2.1. Kadry narodowe

Reprezentacja Polski juniorów

Kadra juniorów ma stanowić bezpośrednie zaplecze kadry młodzieżowej, kadry seniorów. Powinni znaleźć się w niej zawodnicy:
- perspektywiczni,
- wyselekcjonowani,
- zdiagnozowani badaniami diagnostycznymi,
- objęci programem „Talent”,
- objęci programem identyfikacji talentów.

Zadania:
1. Przygotowanie zawodników do szkolenia w olimpijskiej kadrze młodzieżowej.
2. Udział w rywalizacji międzynarodowej (2016-2017).

            Młodzieżowe reprezentacje Polski

Mają stanowić bezpośrednie zaplecze Kadry Narodowej Seniorów. Powinni do niej trafić zawodnicy wyselekcjonowani i przygotowani w trakcie realizacji priorytetu pierwszego, czyli piramidy szkoleniowej.

Powinni znaleźć się w niej zawodnicy:
- perspektywiczni,
- wyselekcjonowani,
- zdiagnozowani badaniami diagnostycznymi,
- objęci programem „Talent”.

Zadania:
1. Przygotowanie zawodników do zawodów w kadrze olimpijskiej – rok 2018.
2. Udział w rywalizacji międzynarodowej (2016-2017).


Reprezentacja Polski seniorów

Jest motorem rozwoju i popularyzacji dyscypliny oraz  podnosi poziom rywalizacji.

Zadania:

1. Przygotowanie zawodników do zawodów w kadrze olimpijskiej – rok 2018.
2. Udział w rywalizacji międzynarodowej (2016-2017).
3. Udział w rywalizacji międzynarodowej w latach kolejnych.

2.2.     Kluby sportowe

Podstawowym ogniwem sportu polskiego są kluby sportowe. Bez ich skutecznego udziału realizacja żadnej strategii nie ma możliwości powodzenia.

 

Niezbędne działania:
- pomoc w umacnianiu pozycji klubów w sportach saneczkowych,
- pomoc w kontaktach z samorządami.

2.3. Kształcenie i doskonalenie kadry szkoleniowej i sędziowskiej.

Opracowanie programu szkolenia instruktorów i trenerów sportów saneczkowych. Czas realizacji 2014.

Doskonalenie kadry szkoleniowej – podwyższanie kwalifikacji zawodowych

-  uruchomienie kierunku trenerskiego i kursów instruktorskich na uczelni,
- opracowanie systemu szkoleń, konferencji dla szkoleniowców pracujących w sportach saneczkowych (realizacja 2016-2017),
- zapraszanie wybitnych trenerów za pośrednictwem międzynarodowej federacji sportów saneczkowych FIL,
-  współpraca międzynarodowa,
- stworzenie platformy internetowej, na której odbywałaby się wymiana doświadczeń,
aktualizacja przepisów i trendów szkoleniowych.
-  organizowanie kursów sędziowskich oraz szkoleń dla sędziów

Wydawnictwa i materiały szkoleniowe

Opracowywanie  materiałów szkoleniowych dla:

 • trenerów,
 • instruktorów,
 • nauczycieli,
 • zawodników,
 • cykle artykułów i publikacji przybliżające i zachęcające do uprawiania sportów saneczkowych:

- książki,
- plakaty,
- afisze,
- kalendarze,
- filmy, płyty DVD.

3. Priorytet 3 - Rozwój infrastruktury i inne

3.1. Infrastruktura w sportach saneczkowych

Najistotniejszym problemem naszych dyscyplin jest brak sztucznie mrożonego toru lodowego w Polsce. Priorytetem powinno być znalezienie inwestorów i rozpoczęcie procedury budowy toru.
Ważna jest także budowa toru plastikowego, który byłby tymczasowym obiektem sportowym dla szkolenia zaplecza zawodników a także umożliwiający organizację zawodów rangi mistrzowskiej.

Istniejąca baza treningowa :
Aktualnie w kraju posiadamy dwa przestarzałe tory saneczkowe naturalnie mrożone:
-w Krynicy odbudowany w 2000 roku  przy udziale gminy i tutejszego klubu saneczkowego odcinek ok. 600 m. Obudowa i wiraże wykonane zostały z desek i wymagają ciągłej konserwacji oraz wymiany uszkodzonych elementów.                      Na początku lat 2000 uzyskano akceptację i dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na budowę toru sztucznie mrożonego. Wykonane zostały projekty, otrzymano zgodę na budowę oraz wykonano część prac budowlanych na dość znaczną kwotę po czym wyrokiem sądu wstrzymano całą inwestycję.                                                                   Władze gminy Krynica-Zdrój nadal są zainteresowane budową sztucznego toru. W przypadku niemożności budowy planowanego toru saneczkowo-bobslejowego rozważana jest opcja budowy toru saneczkowego w nowej technologii lekkich konstrukcji. Aktualnie powstaje taki tor w Austrii. Planuje się wizytację budowanego w Austrii toru celem bliższego zapoznania się z warunkami i technologią budowy, aby ocenić możliwości budowy takiego toru w Krynicy-Zdroju. Burmistrz Krynicy-Zdroju zadeklarował przekazanie terenu pod planowaną inwestycję sportową.
-w Karpaczu istnieje stary tor saneczkowy, którego dolny odcinek jest eksploatowany w okresie zimowym. Podjęte zostały kroki w kierunku modernizacji toru w Karpaczu gdzie zaangażowane są środki miasta i województwa. Część prac polegająca na wybetonowaniu dolnego odcinka rynny toru została już wykonana. Po ukończeniu prac stworzą się możliwości treningów dla dzieci i młodzieży nie tylko z Karpacza i okolic ale również dla innych klubów.
- przy Szkole Mistrzostwa Sportowego znajduje się wieża startowa sztucznie mrożona.                       Po wizytacji członków zarządu ustalono, że wymaga ona jednak remontu oraz doposażenia w aparaturę pomiarową. W najbliższym czasie zostanie wymieniona instalacja chłodnicza.                                                                                                          Stworzy to kolejny ważny obiekt do treningów startów co poprawi poziom wyszkolenia zawodników i przyniesie oszczędności finansowe oraz umożliwi odbycie większej ilości treningów.
Wybudowanie toru sztucznie-mrożonego w którymkolwiek z ośrodków saneczkowych wpłynęłaby  w olbrzymim stopniu na poziom i wyniki sportowe naszych zawodników w saneczkarstwie i bobslejach.
Sprzęt:
Ze względu na ciągłe braki finansowe w sprzęt startowy ( sanki) wyposażeni są zawodnicy kadry seniorów i częściowo kadry juniorów. Reszta zawodników startuje na sprzęcie klubowym.                                                                                                           Nasz sport jest specyficzny w kwestii sprzętu. Sprzęt wysokiego wyczynu nie jest dostępny w sprzedaży. Można jedynie zakupić sprzęt standardowy u dwóch istniejących producentów. Kraje liczące się w sportach saneczkowych wykonują sanki indywidualnie pod zawodnika w wyspecjalizowanym warsztacie.                            Ceny dostępnego sprzętu standardowego są również dość znaczne. Dlatego należałoby produkować sprzęt w kraju przynajmniej dla zawodników kadry juniorów i klubów.                                                                                                                                Zostały już podjęte konkretne działania. Wykonano pierwsze egzemplarze sanek.               Musimy jeszcze nawiązać kontakt z firmą, która jest w stanie wykonać nakładki  ( płozy metalowe) abyśmy nie byli zmuszeni do ich zakupu za granicą i mieli gwarancję dobrej jakości.                                                                                                  Prowadzone są także rozmowy na temat produkcji sprzętu startowego z krajowymi producentami (np. 4F). Umożliwi to nam lepszy dostęp i powinno zmniejszyć koszty zakupu.

3.2. Współpraca z mediami
W segmencie telewizyjnym planowane jest nawiązanie współpracy z Telewizją Publiczną i jej kanałem tematycznym TVP Sport. Prowadzimy starania o zainteresowaniu dyscypliną także jednego z telewizyjnych nadawców prywatnych.

W segmencie prasowym zostanie nawiązana współpraca z największym polskim dziennikiem sportowym – Przeglądem Sportowym.

W segmencie radiowym zaproponujemy udział jednej z dwóch największych stacji radiowych w Polsce, a także prywatnego nadawcy z płd. Polski.

Bardzo ważnym zadaniem jest zaistnienie dyscypliny w Internecie, najbardziej dynamicznym sektorze medialnym. Dla sportów saneczkowych, dyscypliny w Polsce o bogatej tradycji i niemałych sukcesach głównie na torach naturalnych, media społecznościowe mogą okazać się wielce przydatne w rozpowszechnianiu informacji o dyscyplinie. Gwarantują one bowiem praktycznie nieograniczony do nich dostęp. Stanowi narzędzie pozwalające na tworzenie i dzielenie się treściami (tekstami, grafikami czy filmami) z innymi użytkownikami sieci. Do najpopularniejszych platform w Polsce, które najlepiej mogą sprawdzić się w sportach saneczkowych  należą Facebook, Twitter oraz Instagram. Możliwości promowania zawodów sportów saneczkowych w Internecie powiększają się z roku na rok, m.in. dlatego, że rośnie liczba świadomych użytkowników mediów społecznościowych.. Zwiększając zasięg informacji o dyscyplinie możemy zainteresować także potencjalnych sponsorów. Planowane jest nawiązanie współpracy z jednym z czterech największych polskich portali informacyjnych, także o tematyce sportowej. W specjalnym serwisie dedykowanym wybranego portalu znajdą się relacje z zawodów wzbogacone materiałami dźwiękowymi w formie MP3 (wywiady z zawodnikami, nauczycielami, trenerami, działaczami, kibicami) oraz materiałami filmowymi (Kroniki zawodów).  Istnieje szansa aby najciekawsze zdjęcia z zawodów były publikowane w wydzielonych galeriach.

Podejmiemy także prace nad uatrakcyjnieniem strony internetowej Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.

 

 

 3.3. Współpraca z samorządami  

            W ostatnich latach, po okresie stagnacji, ożywieniu uległa współpraca z władzami gmin i powiatów, na terenie których istnieją kluby saneczkowe. Podejmowane są działania w kierunku poszerzenia infrastruktury sportowej, czego przykładem jest Krynica-Zdrój i Karpacz. Zainteresowanie w tej kwestii przejawiają także władze samorządowe w Gołdapii, Bielsku-Białej i Nowym Sączu (m.in. projekt budowy plastykowego toru saneczkowego), a także władze samorządowe województwa podkarpackiego (Arłamów wykazuje zainteresowanie budową toru lodowego sztucznie mrożonego).
Zamierzamy wykorzystać ten fakt i w miarę możliwości podejmować próby wspierania realizacji zamierzonych inwestycji w obiekty sportowe dla sportów saneczkowych.

4. Priorytet 4 - Finansowanie rozwoju sportów saneczkowych w Polsce

4.1. Ministerstwo Sportu i Turystyki

- korzystanie ze wszystkich programów Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- wystąpienie do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wsparcie inwestycji (lata 2015-2020)

4.2. Samorządy lokalne

- korzystanie z lokalnych programów wspierających sport na każdej płaszczyźnie działalności (sport kwalifikowany, sport powszechny, sport szkolny).

4.3. Sponsorzy

- poszukiwanie sponsora strategicznego. Między innymi poprzez prezentowanie fragmentów najważniejszych światowych imprez celem zachęcenia firm zaangażowanych w sponsorowanie sportów saneczkowych w innych krajach, których przedstawicielstwa (oddziały) istnieją w Polsce. Udział w różnego rodzaju targach i konferencjach w celu promocji dyscypliny, informowania o jej walorach, zasięgu i popularności w wielu miejscach świata.
- poszukiwanie sponsorów lokalnych,
- poszukiwanie sponsorów jednorazowych (na określone działania),
Realizacja powinna trwać permanentnie począwszy od roku 2013.

 

  • Programy unijne

- korzystanie z możliwości dofinansowania inwestycji,
- korzystanie z możliwości dofinansowania szkolenia kadr.

 

  • Współpraca międzynarodowa

 

-  planujemy rozszerzenie współpracy ze Światową Federacją Saneczkową (FIL), głównie w zakresie wsparcia naszych starań o wybudowanie w Polsce toru lodowego sztucznie mrożonego oraz wprowadzenia przedstawiciela PZSSan do struktur FIL;

- kontunuowanie współpracy z Niemieckim Związkiem Saneczkowym BSD co pozwala nam zwiększyć możliwości treningowe poprzez korzystanie z obiektów niemieckich. Planuje się rozszerzenie tej współpracy, która przynosi wymierne efekty szkoleniowe i finansowe;

- nawiązanie bliższej współpracy z federacjami saneczkowymi krajów sąsiedzkich ( Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Rosja) a także z Austrii i Łotwy.

 

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych

<< Wróć do poprzedniej strony

Wypowiedzi z czatu

~kibic sanek:

Gratulacje dla czołowego działacza w Polskim Hokeju i Saneczkarstwie. Napewno będzie wiele zmian. Zawodnikom i trenerom dużo cierpliwości i optymizmu.

Foto